s,straßenbahn

 

- Hamburger Straßenbahn -

 

 

Hamburger Straßenbahn

Zweiachser

 

Hamburger Straßenbahn

Vierachser

Z1

 

 

Strab-Logo

2201 - 2518

Strab-Logo

2600 - 2670

 

V1

 

 

 

 

 

 

Z2A

X

2674 - 2698

Strab-Logo

2519 - 2533

Strab-Logo

2701 - 2704

 

V2

X

3001-3030

Strab-Logo

3001-3040

Strab-Logo

2900-2964

Z2A

 

 

Strab-Logo

2580

Strab-Logo

2741 - 2751

 

V3

X

3061-3065

Strab-Logo

3041-3042

Strab-Logo

2970-2971

Z2b

 

 

 

 

Strab-Logo

2700

 

PCC

Strab-Logo

3060

 

 

 

 

Z2b

X

2699 - 2748

Strab-Logo

2534 - 2570

Strab-Logo

2705 - 2740

 

V5

X

3070-3090

Strab-Logo

3043-3053

Strab-Logo

2980-2990

Z1B

 

 

 

 

 

 

 

V6

Strab-Logo

3061-3122

Strab-Logo

3001-3062

Strab-Logo

3600-3660

Z2B

 

 

 

 

 

 

 

V6

Strab-Logo

3123-3162

Strab-Logo

3100-3138

Strab-Logo

3550-3588

Z3B

 

 

Strab-Logo

1061 - 1070

X

1920 - 1929

 

V6

Strab-Logo

Fahrschultriebwagen 3999

Z4B

 

 

Strab-Logo

4800 - 4829

X

4500 - 4511

 

V7

Strab-Logo

FFG Probewagen 3062 -> 3164 -> 3290 -> 3398

 

 

 

 

 

 

 

 

V7

Strab-Logo

3165-3214

Strab-Logo

3200-3248

Strab-Logo

3300-3389

 

 

 

 

 

 

 

 

V7

 

 

Strab-Logo

3400-3439

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VG

Strab-Logo

FFG Probewagen 3021 -> 3250 -> 3350 -> 3890

 

 

 

 

 

 

 

 

VG

Strab-Logo

3251-3280

Strab-Logo

3351-3380

Strab-Logo

3800-3829

 

 

 

 

 

 

 

 

V2B

X

1201-1220

 

1301-1317

X

1900-1916

 

Strab-Logo

Wagen mit POP-Werbungen

 

V2B

 

 

 

 

X

1950-1953

 

Strab-Logo

Straßenbahnbetriebshöfe

 

V5b

X

1221-1234

Strab-Logo

1321-1330

Strab-Logo

1980-1989

 

Strab-Logo

Arbeitswagen

 

V6B/E

 

1333-1431

Strab-Logo

4101-4199

Strab-Logo

4600-4699

 

Strab-Logo

Die Walddörferbahn

 

V7B/E

 

 

 

 

Strab-Logo

4300-4334

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angaben ohne Gewähr! © Hamburger Fuhrparklisten 2005-2020

 

Hamburger Fuhrparklisten

http://www.hamburger-fuhrparklisten.de/

 

Die Typengalerien werden unterstützt von:

Hamburger Omnibusverein HOV / www.hov-bus.de

 

Die Bildergalerien werden unterstützt von:

Hamburger Omnibusverein HOV / www.hov-bus.de